Algemene voorwaarden Celbet Benelux B.V. 2022

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.       In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.       CELBET: CELBET Benelux BV, Bosscherkampweg 20, 6093 NH Heythuysen (Nederland), bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85335118;

b.       Koper: de (rechts)persoon die producten en/of diensten van CELBET wil kopen of met het oogmerk daarop met CELBET in onderhandeling is, dan wel opdracht heeft gegeven aan CELBET tot levering van producten en/of diensten;

2.       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten door CELBET gedaan of aangegaan met Koper, ook indien CELBET voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden inzet.

3.       De algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door Koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.

4.       Op bedingen die afwijken van de algemene voorwaarden kan door Koper slechts een beroep worden gedaan indien CELBET deze bedingen schriftelijk heeft aanvaard.

5.       Bij tegenstrijdigheden tussen een offerte of opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden, prevaleert de offerte/opdrachtbevestiging. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. CELBET en Koper zullen alsdan in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen weergeven.

6.       Indien CELBET niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet meer van toepassing zijn of dat CELBET in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

1.       Alle offertes en aanbiedingen van CELBET zijn geldig gedurende vier weken. CELBET heeft het recht om een offerte of aanbieding binnen twee dagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding te herroepen. Opdrachten en acceptaties van offertes en aanbiedingen door Koper zijn onherroepelijk, tenzij CELBET ermee instemt dat zij worden herroepen. CELBET zal echter nimmer instemmen met herroeping van opdrachten en acceptaties van offertes en aanbiedingen met betrekking tot speciale producten en speciaal verpakte standaardproducten.

2.       Een overeenkomst komt eerst tot stand en CELBET is eerst gebonden aan haar offerte/aanbieding, indien zij de offerte/aanbieding ondertekend retour heeft ontvangen.

3.       CELBET kan niet aan een offerte/aanbieding gehouden worden, indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen, dat de offerte/aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.       Koper dient een (opdracht)bevestiging direct na ontvangst te controleren. Onjuistheden moeten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan CELBET worden gemeld, bij gebreke waarvan de (opdracht)bevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven alsmede dat Koper daaraan gebonden is.

5.       Mondelinge toezeggingen of afspraken door CELBET of met haar personeel binden CELBET niet, tenzij zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3: Prijzen en gegevens

1.       Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw, kosten, heffingen van overheidswege, verpakkingskosten en andere belastingen en heffingen.

2.       De opgegeven prijzen zijn berekend voor levering franco en gelden alleen op volle ladingen en vrachten naar de overeengekomen plaats, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Voor levering van deelpartijen wordt een toeslag overeenkomstig de geldende prijslijst in rekening gebracht. De kosten voor het achteraf wijzigen van de overeengekomen afleveringsplaats en/of -tijd komen voor rekening van Koper. Voor het lossen met behulp van een laadkraan of heftruck geldt het tarief zoals opgenomen in de prijslijst.

3.       De verkoopprijs is de prijs geldend op de dag van levering, tenzij schriftelijk anders bepaald. CELBET is echter naar eigen keuze gerechtigd te leveren tegen de prijs vermeldt op de opdrachtbevestiging.

4.       Wanneer van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan tegen substantieel lagere prijzen moet worden gefactureerd, dan is CELBET bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

5.       Koper zal alle gegevens waarvan CELBET aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor CELBET, tijdig aan CELBET verstrekken. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan CELBET verstrekte gegevens. CELBET is pas gehouden tot uitvoering van haar verplichtingen, indien Koper alle door CELBET verlangde gegevens heeft verstrekt. Indien CELBET al is begonnen met de uitvoering van haar verplichtingen, dan mag zij haar werkzaamheden opschorten, totdat de noodzakelijke gegevens (volledig) aan haar zijn verstrekt. De kosten door opschorting kan CELBET volgens haar gebruikelijke tarieven bij Koper in rekening brengen.

6.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs wijzigen. CELBET zal indien mogelijk daarvan vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7.       Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan hoeft CELBET daaraan pas uitvoering te geven nadat Koper zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Het niet uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming van CELBET op en is voor Koper geen reden tot opzegging of ontbinding van de overeenkomst, zolang Koper zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard.

8.       Zonder daarmee in gebreke te komen heeft CELBET het recht een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

Artikel 4: Levering

1.       Indien CELBET zich met het transport belast gelden de zaken als geleverd en komen zij voor rekening en risico van Koper, op het moment dat de zaken door of vanwege CELBET bij de overeengekomen bestemming zijn aangekomen. De plaats van bestemming geldt alsdan als plaats van keuring en acceptatie.

2.       Indien Koper of diens afnemer zich met het transport belast, gelden de zaken als geleverd op het moment dat CELBET Koper of diens afnemer meldt dat de zaken voor verzending gereed zijn. In dit geval komen de zaken voor rekening en risico van Koper zodra de zaken zijn geladen. De plaats van verlading geldt alsdan als plaats van keuring en acceptatie. Indien de producten niet binnen 14 dagen na melding zijn afgenomen, zal Koper de daaruit voor CELBET voortvloeiende schade vergoeden.

3.       Bij levering van zaken op (euro)pallets, wordt het op dat moment geldende statiegeldtarief in rekening gebracht. De teruggave van (euro)pallets tegen het op dat moment geldende tarief is mogelijk, echter uitsluitend in de omvang en staat, waarin de (euro)pallets eerder in rekening zijn gebracht.

Artikel 5: Bestemming

1.       De producten worden afgeleverd op de in de opdrachtbevestiging genoemde (bouw)plaats.

2.       Wanneer het transport door CELBET wordt verzorgd, rijden de vrachtwagens zover als zij redelijkerwijs op een behoorlijk berijdbaar terrein kunnen. Indien is overeengekomen dat CELBET de producten lost, zal zij de zaken op een plek lossen waar dat naar het oordeel van de betreffende chauffeur mogelijk en verantwoord is. Indien is overeengekomen dat Koper de producten lost, draagt zij zorg voor een snelle lossing. CELBET heeft het recht wachttijden en/of kosten in verband met onjuist of vertraagd lossen door Koper in rekening te brengen bij Koper.

3.       Koper is verplicht de producten direct na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.

Artikel 6: Leveringstermijnen

1.       Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertermijn verplicht CELBET niet tot enige schadevergoeding en geeft Koper niet het recht om haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Koper is eerst gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien CELBET niet binnen de per aangetekende brief door Koper gestelde termijn, die ten minste gelijk is aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertermijn, alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven.

2.       Bij levering op afroep dient de afroep tijdig en derhalve binnen de overeengekomen termijn te geschieden. Indien voor de levering op afroep geen termijn is overeengekomen en binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de zaken niet (volledig) zijn afgeroepen, is CELBET gerechtigd Koper te sommeren om (het restant van) de zaken binnen een door CELBET te stellen termijn van ten minste twee weken af te roepen en op te halen. Indien Koper geen gehoor geeft aan deze sommatie, is CELBET gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Koper (elders) op te slaan, dan wel de overeenkomst (voor het niet-afgeroepen gedeelte van de zaken) te ontbinden. Koper is aansprakelijk voor eventueel door CELBET geleden schade wegens het niet of niet-tijdig afroepen en ophalen van zaken.

Artikel 7: Kwaliteit

CELBET staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen, dan zal CELBET de betrokken producten naar haar keuze geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen.

Artikel 8: Reclame

1.       Koper dient de geleverde producten direct na ontvangst door of namens haar nauwkeurig te (laten) controleren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

2.       Een reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij inontvangstneming op de vrachtbrief of afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief/afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs opleveren tegen Koper.

3.       Aanspraken uit hoofde van garantie dienen bij zichtbare gebreken onmiddellijk op het moment van levering te worden gemeld.

4.       Overige reclames dienen binnen 8 dagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen 8 dagen nadat ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden, schriftelijk en gespecificeerd aan CELBET te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens CELBET.

5.       Indien CELBET niet in de gelegenheid wordt gesteld tot controle van een klacht, vervalt iedere aanspraak op reclame en/of garantie

6.       Reclame geeft Koper niet het recht tot ontbinden, opschorting of verrekening..

7.       CELBET aanvaardt geen reclames indien het gebrek een gevolg is van een door Koper voorgeschreven constructie en/of werkwijze.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1.       De door CELBET geleverde zaken blijven eigendom van CELBET totdat Koper al datgene deugdelijk is nagekomen, dat CELBET uit hoofde van alle overeenkomsten met Koper te vorderen heeft of mocht hebben.

2.       Indien Koper in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, is CELBET gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van Koper terug te halen van elke plaats waar zij zich bevinden.

3.       Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op enige wijze te bezwaren, uit handen te geven, te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

4.       Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van CELBET te bewaren. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CELBET veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper verplicht om CELBET daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen gevaren zoals brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CELBET ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CELBET gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt Koper zich er jegens CELBET bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

5.       Na be- of verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wordt CELBET (mede)eigenaar van de daaruit gevormde zaken.

Artikel 10: Overmacht

1.       In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CELBET in de nakoming van enige verplichting jegens Koper niet aan CELBET kan worden toegerekend in geval van een van de wil van CELBET onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de verplichtingen door CELBET in redelijkheid niet van CELBET kan worden verlangd. Tot deze omstandigheden worden in ieder geval gerekend: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden waarvan CELBET afhankelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, gebrek aan grondstoffen, vervoersproblemen, oorlog, rellen, sabotage, overstromingen, verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, mislukte of tegenvallende oogst, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van CELBET of bij diens leveranciers en nationale rampen (waaronder partijen in elk geval verstaan de uitbraak en verspreiding van het coronavirus, de ziekte CIVID-19 en andere vergelijkbare epidemieën, pandemieën en/of ziektes, ongeacht de locatie(s) daarvan, en alle in dat verband door lokale, regionale en landelijke overheden getroffen en te treffen maatregelen).

2.       Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 10.1. als gevolg waarvan CELBET niet kan voldoen aan haar verplichting richting Koper, dan worden deze verplichtingen opgeschort zolang CELBET niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. CELBET is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als CELBET als gevolg van de overmachtstoestand en/of de ontbinding van de overeenkomst enig voordeel geniet.

3.       Indien CELBET ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze (al dan niet gedeeltelijk) zal kunnen nakomen, is CELBET gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden de factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Betaling en incassokosten

1.       Betaling dient steeds zonder opschorting, korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door CELBET aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

2.       CELBET heeft het recht de door Koper gedane betalingen eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de langst openstaande factuur.

3.       CELBET is zolang de verkochte producten niet zijn betaald, gerechtigd van Koper zekerheid voor betaling te verlangen, waartoe Koper zich verbindt.

4.       Indien Koper enig bedrag niet tijdig voldoet, dan wel de krachtens lid 3 van dit artikel verlangde zekerheid niet binnen drie dagen na aanvraag verstrekt, is CELBET gerechtigd alle overeenkomsten op te schorten of te ontbinden en haar vordering onmiddellijk op te eisen.

5.       Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Koper zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en alsdan over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 2% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

6.       Indien Koper in gebreke of in verzuim is ter zake de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van al hetgeen Koper aan CELBET verschuldigd is, zulks met een minimum van € 250, -. Indien CELBET hogere kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen deze werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.       CELBET is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.       Voorts is CELBET niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste opslag, verwerking, gebruik of toepassing van de afgeleverde producten door Koper.

3.       Door CELBET op eigen initiatief uitgevoerde metingen en (volume)berekeningen dienen slechts ter controle van de door Koper uitgevoerde metingen en (volume)berekeningen. CELBET draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Daar waar CELBET in opdracht en volgens gegevens van Koper metingen en (volume)berekeningen verricht, is CELBET aansprakelijk voor eventuele fouten in haar metingen en (volume)berekeningen.

4.       CELBET is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. CELBET is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.       CELBET heeft het recht om de beweerdelijke schade ongedaan te maken of te beperken. Het recht op schadevergoeding vervalt als CELBET niet in de gelegenheid wordt gesteld om de schade ongedaan te maken of te beperken.

6.       In alle gevallen waarin CELBET gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van CELBET, hetzij de factuurwaarde van de geleverde producten, hetzij indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van CELBET, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

7.       Vorderingsrechten en andere bevoegdheden of aanspraken van Koper uit welke hoofde dan ook jegens CELBET in verband met deze overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, vervallen in ieder geval na 12 maanden na aflevering van de producten.

8.       De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CELBET.

Artikel 13: Vrijwaring

Koper vrijwaart CELBET voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deze overeenkomst schade lijden.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

1.       CELBET is bevoegd nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a.       Koper haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.       haar na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat Koper haar verplichtingen niet zal nakomen.

2.       Voorts is CELBET bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CELBET kan worden gevergd.

3.       Indien de overeenkomst op één van de in de vorige leden genoemde gronden wordt ontbonden zijn de vorderingen van CELBET op Koper onmiddellijk opeisbaar, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst en is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan de zijde van Koper.

4.       Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.       Indien ten laste van Koper liquidatie, surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of beslaglegging wordt aangevraagd of er sprake is van een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is CELBET gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de offerte in te trekken, zonder verplichting tot enige schadeloosstelling. De vorderingen van CELBET zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

1.       Alle geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbank Limburg, locatie Roermond, te Nederland. Partijen sluiten de toepasselijkheid volledig uit van het CISG (‘the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods’, ook wel ‘Weens Koopverdrag’ genoemd).

2.       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3.       Op alle overeenkomsten die door CELBET worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken Koper in het buitenland is gevestigd.

Artikel 16: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

1.       De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg te Nederland onder nummer 85335118.

2.       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel.

3.       CELBET is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Koper vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Koper binnen die termijn schriftelijk te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.